Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er: Skeby Gymnastikforening.

  Foreningen er stiftet den 22. november 1922.

  Foreningens hjemsted er: Nordfyns kommune.


§ 2 Formål

 1. Forenings formål er ved gymnastik, idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 Organisationstilslutning

 1. Foreningen er tilsluttet DGI Fyn og FBU.

§ 4 Medlemsforhold

 1. Som aktive eller passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
  Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen til den først kommende generalforsamling.

§ 5 Foreningens Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.

 2. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 repræsentant for hver af de bestående afdelinger.

 3. Formand og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant vælges i lige år.

 4. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant vælges i ulige år.

 5. Afdelingsrepræsentanter og suppleanter for disse vælges for 2 år.

 6. Bestyrelsen har til opgave at være det koordinerende led mellem de etablerede afdelinger, der hver ledes af et udvalg.

 7. Bestyrelsen har til opgave at skabe sammenhold og enhedsfølelse i foreningen på tværs af afdelingerne, bl.a. ved at iværksætte aktiviteter af fælles interesse for alle medlemmer.

 8. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.

 9. Oprettelse og nedlæggelse af aktivitetsudvalg skal godkendes på generalforsamlingen.

 10. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Foreningens afdelingsudvalg

 1. Udvalget består af den generalforsamlingsvalgte afdelings-repræsentant og et af afdelingen selv ønsket antal udvalgsmedlemmer. Disse vælges for et år ad gangen af de afdelings-tilknyttede medlemmer på et fællesmøde.

 2. De enkeltes afdelingers daglige drift og aktivitet varetages af et afdelings udvalg, der er ansvarlig overfor bestyrelsen og generalforsamlingen.

 3. Afdelingerne kan vælge at have selvstændig økonomi; men det forudsætter, at afdelingen vælger en kasserer, som skal godkendes i bestyrelsen

 4. Afdelings kassererens opgave er at føre afdelingens regnskab og aflevere et færdigt regnskab til den generalforsamlingsvalgte kasserer straks efter regnskabsafslutning

§ 7 Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.

 2. For eventuelle forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue

 3. Kassereren fører foreningens regnskab.

 4. Kassereren fremlægger et revideret regnskab på generalforsamlingen.

 5. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemmerne efter indstilling fra afdelingerne.

§ 8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

 4. Indkaldelse sker ved den sædvanlige form for bekendtgørelse i den lokale avis med mindst 14 dages varsel.

 5. Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen.

 6. Forslag fra stemmeberettiget medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset af stemmeberettigede medlemmer.

           Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

           1.      Valg af dirigent 

           2.      Bestyrelsens beretning 

           3.      Beretning fra afdelingerne 

           4.      Forelæggelse af regnskab 

           5.      Indkomne forslag 

           6.      Valg af bestyrelse og suppleanter        

           7.      Valg af 1 revisor for 2 år 

           8.      Eventuelt 

i.       Beslutninger på generalforsamlingen indføres i forhandlings-protokollen, som underskrives af referenten og dirigenten

 § 9 Tegning

 1.  Klubben tegnes af formanden og kassereren.
 2. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til klubben til enhver tid formue.

 3. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
    

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning 

 1. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling, når det udtrykkeligt har været nævnt i indkaldelsen.

 2. Ændringer skal vedtages med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 3.  Foreningen opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, 2/3 af de stemmeberettigede stemmer derfor.
 4. Ved opløsning anvendes eventuel formue til velgørende og/eller kulturelle formål.

 

 Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, den 29. december 2014.